مدیر عامل

علیرضا سمیعی

مدیرعامل

معاونین و مدیران

محمدرضا ایزدی

معاون فناوری اطلاعات

آیدین آرنگ

معاون عملیات

تیمور جلیلی

مدیریت اداری و پشتیبانی

مهدی مهاجر

مدیریت بازاریابی

عباس مهدوی

مدیریت مالی