50% تخفیف بیمه بدنه برای پذیرندگان کارتخوان های بانک دی
به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک دی ، تمامی پذیرندگان کارتخوان های بانک دی با مراجعه به شعب بیمه دی
و با به همراه داشتن کارت ATM بانک دی میتوانند با 50% تخفیف اتومبیل خود را بیمه نمایند.تاریخ خبر : 1398/03/26 11:00