ارزش های سازمانی

- توجه و احترام به تمامی ذینفعان محترم شرکت تجارت الکترونیک دی
- پاسخگویی مسئولانه و مشتری مداری
- نوآوری و بهبود مستمر در راستای صنعت پرداخت الکترونیک
- رازداری، امنیت و صداقت در خدمات الکترونیکی ارائه شده
- تلاش در جهت حفظ محیط زیست و توجه به صرفه جویی در مصرف منابع
- فرهنگ سازی در جهت راه اندازی دولت الکترونیک
- افزایش احساس رضایت و انگیزش برای کارکنان شرکت
- ایجاد محیط کاری مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری برای پرسنل شرکت