چشم انداز

- اعتلای کسب و کار تجارت الکترونیک
- کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت الکترونیکی
- انتخاب شرکت تجارت الکترونیک دی بعنوان یکی از 3 شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک