ماموریت

- تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات، رضایت و تأمین منافع استفاده کنندگان پرداخت الکترونیک - پیشبرد اهداف نظام پرداخت الکترونیکی کشور
- تمرکز بر فناوری های روز و پیشتاز
- ایجاد بستری امن، پایدار و مطمئن برای پرداخت الکترونیکی
- ارائه خدمات نوین پرداخت الکترونیکی