هیـئت مدیـره

افشین خدا مرادی

عضو هیئت مدیره

محمد علی بخشی زاده

رئیس هیئت مدیره

علیرضا سمیعی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

علیرضا سمیعی

مدیرعامل

معـــاونین

مصطفی عرب

معاون فناوری اطلاعات

امیر مرتضی نجاریان

معاون اداری و پشتیبانی

شادی ترکیان

معاون توسعه بازار

مدیـــران

زهرا مرتاض

مدیر کنترل پروژه

کامران عبدالهی

مدیر عملیات

سیدعباس مهدوی

سرپرست مالی

مشاوران

آیدین آرنگ

مشاور مدیرعامل