نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر


گروه 1: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 1 هفته تا 6 ماه که شامل موارد ذیل می باشد.
* قرار گرفتن دستگاه کارتخوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پرداخت برای مشتری (دارنده کارت) قابل دسترسی و رویت نباشد.
* تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط psp ابلاغ می گردد.
گروه 2: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 1 ماه تا 1 سال که شامل موارد ذیل می باشد.
* استفاده از دستگاه کارتخوان برای کسب و کاری غیر از صنف ثبت شده در قرارداد فی مابینpsp و پذیرنده
* ایجاد تراکنش مجازی از قبیل نقد کردن مبلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد
* عدم ارائه رسید تراکنش به مشتری
* عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که اشتباهاً به حساب وی واریز گردیده است.
* تغییر آدرس محل بهره برداری از دستگاه کارتخوان بدون رعایت مقررات و مفاد قرارداد
* ممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به پشتیبان دارای کارت شناسایی، در صورت درخواست شرکت psp
* اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی
* پرسیدن رمز کارت مشتری و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط پذیرنده
گروه 3: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 6 ماه تا 3 سال که شامل موارد ذیل می باشد.
* ارسال تراکنش نامعتبر شبیه سازی شده یا شکسته شده
* دست کاری عمدی و ایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش
* ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارنده کارت
* هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه پرداخت الکترونیکی کشور
* جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت
* هرگونه دست کاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شرکت psp
* هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور
گروه 4: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده بر اساس اعمال دستور مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر اساس سه گروه فوق متناسب با نوع تخلف صورت گرفته به شرح ذیل می باشد.
* هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک می شود.
* انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشویی با ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی
* فعالیت های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از ضوابط مجاز، در صورت اعلام مراجع قانونی
* در صورت تغییر سریال نصب، مراتب بر اساس مستندات سامانه های سازمان محاسبه می گردد.


§