هیـئت مدیـره

علی شهداد

نائب رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل رضائی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا سمیعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

یعقوب رشتنوادی

عضو هیئت مدیره

سید کامران یگانگی

عضو هیئت مدیره