مدیر عامل

علیرضا سمیعی

مدیرعامل

معاونین و مدیران

پژمان شعبانی

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات

تیمور جلیلی

مدیریت اداری و پشتیبانی

مهدی مهاجر

مدیریت توسعه بازار

--------

مدیریت مالی