کارتخوان تلفنی (Dialup)

ﺟﺰو راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع POS ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮدم داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺎرت ارﺗﺒﺎط برقرار می نماید.کاربرد این دستگاه بیشتر در فروشگاه‌های خرد و با اتصال تلفن فروشگاه به کارتخوان قابل استفاده خواهد بود.§